قابلیت اطمینان و ایمنی

قابلیت اطمینان  و ایمنی: احتمال عملکرد صحیح و موفق سیستم/ آیتم سخت افزاری یا نرم افزاری در یک بازه مشخص تحت شرایط معین را قابلیت اطمینان گویند. این موضوع با عمر مفید و میزان خرابی ارتباط مستقیم دارد با افزایش قابلیت اطمینان، میزان خرابی کاهش یافته و عمر مورد انتظار افزایش می یابد. تحلیل و ارزیابی قابلیت اطمینان نیازمند بهره گیری از ابزارها و تکنیک های خاص است، مجموعه ستاره اعتماد به پشتوانه بیش از ده سال تجربه علمی و عملی در پروژه های حساس هوایی و فضایی کشور در خدمت شما است. تحلیل های زیر متناسب با نیاز محصول و پروژه انجام می شود:

FMEA

FTA

Reliability Tests

Reliability Modelling and Assessment

Reliability Optimization

سایدبار
خانه